F.A.Q.

yyy

Co jsou vývěvy?

Vývěva je zařízení, které odebírá vzduch nebo plyn z nádrže za účelem vytvoření částečného nebo úplného vakua v daném systému. Vzduch je nasáván postupným snižováním tlaku v uzavřeném prostoru. Nasávané plynné molekuly jsou poté uvolňovány do okolního vzduchu nebo jiné nádrže.

Historicky byla většina vakuových zařízení používaných v laboratořích olejotěsná rotační lamelové vývěvy. Mezi nejznámější technologie patří modely s řemenovým přímým pohonem. V těchto vývěvách olej používá používá k mazání a utěsnění. Díky olejovému těsnění mohou tyto vývěvy dosáhnout vakuového tlaku 10–3 Torr , což je podstatně hlubší vakuum než většina suchoběžných laboratorních vývěv, které obvykle nedosahují 10–1 Torr. Pro lyofilizátory, aplikace molekulární destilace a Schlenkovy linky je však potřeba vakuové úrovně 10–3 Torr.
(více…)

Typy vývěv, podle způsobu, jakým snižují tlak

by bohemia 0 Comments

Vývěvy lze rozlišit podle způsobu, jakým dosahují snížení tlaku na vývěvy transportní a adsorpční. Transportní vývěvy odčerpávají z evakuovaného prostoru molekuly plynu, které procházejí vývěvou, zatímco vývěvy adsorpční tyto molekuly zachycují uvnitř vývěvy. Už jen z tohoto základního rozdělení je patrné, že vývěvy transportní mohou pracovat kontinuálně na rozdíl od vývěv adsorpčních, které obvykle pracují v cyklech. Transportní vývěvy se dále dělí na mechanické a hybnostní. Mechanické vývěvy dosahují snižování tlaku cyklickou změnou objemu ve vývěvě, hybnostní vývěvy předávají molekulám čerpaného plynu rychlostní impuls ve směru čerpání plynu.

Rozdělení vývěv podle způsobu, jakým snižijí tlak:

 

Rozdělení vývěv podle způsobu, jakým snižijí tlak

Zdroje:

Klasifikace tlaků

by bohemia 0 Comments

Toto třídění umožňuje rychlejší orientaci v dostupnosti a použitelnosti technologických postupů při generování a měření tlaku. Uvedené rozsahy mají pouze informační charakter.

  • dokonalé vakuum 0 Pa (absolutně prázdný prostor, je to spíše hypotetická situace)
  • extrémně vysoké vakuum < 10-10 Pa
  • ultravysoké vakuum 10-10 – 10-7 Pa
  • vysoké vakuum 10-7 – 10-2 Pa
  • nízké vakuum 10-1 – 102 Pa
  • atmosférický tlak (pouze pro tlak okolního vzduchu) 101,25.103 Pa
  • zvýšený tlak, do ~ 3.106 Pa
  • vysoký tlak, do ~ 4.107 Pa
  • velmi vysoký tlak, do ~ 5.108 Pa
  • ultravysoký tlak, nad ~ 5.108 Pa

Nejvyšší dosažené vakuum v pozemské laboratoři se blížilo hodnotě 10-11 Pa, vakuum ve vesmírném prostoru dosahuje hodnot 10-15 Pa i méně – zde je nutné vzít v úvahu počet částic, které se nacházejí v určitém objemu. Tlak na povrchu Měsíce, který nemá vlastní atmosféru, avšak je neustále bombardován částicemi obsaženými v tzv. „slunečním větru“, je cca 10-9 Pa což představuje počet 4.105 částic v 1 cm3 objemu. V meziplanetárním prostoru se nachází přibližně 10 částic, v mezihvězdném prostoru 1 částice a v mezigalaktickém prostoru dokonce 10-6 částic v 1 cm3 objemu. Tlak se zde tedy limitně blíží dokonalému vakuu. Naopak nejvyšší uměle dosažený tlak statickou metodou, tj. dlouhodobým silovým působením na vzorek, se blížil hodnotě 5.109 Pa. Dynamickými metodami založenými na působení rázové vlny při výbuchu lze dosahovat tlaků řádově ještě vyšších, ovšem jen po velmi krátkou dobu.