Při výrobě léčiv ve farmaceutickém průmyslu se vakuové technologie využívají pro vakuové sušení mrazem, krystalizaci, odplynění, odpařování, destilaci a filtraci biologických látek, léčiv, vitamín a při výrobě kosmetických přípravků, sprchových gelů a šamponů. Vakuum je nezbytné v laboratořích pro výzkumné experimenty a pokusy.

Krystalizace

Krystaly při krystalizaci vznikají odpařením a ochlazením přesycené kapaliny. Při tomto procesu je třeba řídit rychlost odpařování a chlazení napříč všemi rozsahy tlaku. Cílem je snížení teploty varu kapaliny a tím snížení výrobních nákladů. Pro vytváření tlaků se používají vývěvy.

Odplynění

Odplynění je odstranění rozpuštěných plynů z kapaliny nebo produktu. Vakuum vytvořené vodokružnou vývěvou umožňuje odstranění páry unikající z kapaliny. Tím se zlepšují fyzikální vlastnosti produktu včetně odolnosti proti korozi, nebo jiné kontaminaci.

Vakuová destilace

Destilace je metoda používaná k separaci složek kapalných směsí na základě různých velikostí bodu varu. V průběhu destilace je kapalná směs uvnitř destilační komory zahřívána a při teplotě odpovídající bodu varu určité složky, dochází k jejímu přechodu do plynné fáze, odvedení z prostoru destilační komory a následnému znovu zkapalnění.  V praxi je vakuová destilace využívána například pro regeneraci organických rozpouštědel, nebo čištění odpadních vod.

 

Vakuová odpařování

Vakuové odpařování je proces, který slouží ke zvyšování koncentrace látek rozpuštěných ve vodě. Je založen na závislosti teploty varu a okolního tlaku. Oproti vakuové destilaci je ve varné komoře snížen tlak vzduchu. Výsledkem je snížení teploty varu vody. Díky tomu není nutné dodávat tolik tepelné energie, a proto jsou náklady na provoz velmi nízké. Výsledkem vakuového odpařování je destilát, který lze vypouštět nebo recyklovat zpět do výrobního procesu. 

Vakuové sušení gelů

Farmaceutické a biologické produkty se suší ve vakuu, aby se z nich odstranila rozpouštědla a voda. Nízká úroveň zbytkové vlhkosti činí produkt užitečným pro dlouhodobé skladování. Pro sušící procesy je vyžadováno vakuum pod 1 torr v konečné fázi sušení. 

Sušení mrazem

Sušení mrazem (lyofilizace, desikace, vymrazování) je metoda sušení vlhkých materiálů. Ve farmacii se využívá například při výrobě kosmetických přípravků, medikamentů, organických gelů a aerogelů.

Regenerace rozpouštědel

Účelem regenerace je kondenzace par rozpouštědla a vodní páry. Fyzicky jde o oddělení vody z kapalného rozpouštědla tak, aby rozpouštědlo bylo recyklováno zpět do extraktoru a odpadní voda vypuštěna zpět ze zařízení. Pro realizaci tohoto procesu se používají bezolejové membránové vývěvy.