Vakuum a tlak jsou pro odpadové a kalové hospodářství nezbytné. Tlaková energie zajišťuje provoz většiny procesů čistírny odpadních vod (ČOV). Vakuová technika se používá pro přepravu odpadních vod, splavování kalů, či vakuovou filtraci a destilaci. Dmychadla zajištují vzduch pro aeraci. Průmyslové ventilátory odsávají skládkové plyny se skládek. Zde je několik příkladů aplikací.

Likvidace odpadních vod

Vakuové technologie se používají pro splavování kalu a odstraňování odpadních vod. Vakuová kanalizace je systém užívající k dopravě odpadních vod podtlaku vytvořeného v kanalizačním potrubí vývěvami v centrální vakuové stanici. Vývěvy jsou také součástí sacích vozidel pro čištění odpadních vod.

Okysličení vody (aearace)

Ryby potřebují ve vodě dostatečné množství kyslíku pro svůj život. Vzduch se do vody dostává z atmosféry, ale pro zvýšení jeho koncentrace se používají dmychadla, která zvyšují koncentraci O2. Kyslík ve vodě způsobuje, že ryby rostou a množí se rychleji, což výrazně zvyšuje výnos. Tento proces se nazývá aerace.

Aerace se používá také při procesu okysličování kalových nádrží, větrání rybníků,

Pro velké hloubky se používají Rootsova dmychadla, do středních hloubek se používají dmychadla s bočním kanálem a pro malé čistírny odpadních vod lze použít bezolejové rotační (grafitové) kompresory. Pro odčerpávání odpadních, kontaminovaných vod a čerpání kalů se používají vodokružné vývěvy.

Praní filtrů a vakuová filtrace

Praní filtrů je proces, při kterém posloupnost dílčích technologických kroků zajistí vyprání pískových filtrů po jejich zanesení. Pro tyto účely se používají Rootsova dmychadla, která bývají součástí pískových filtrů.

Recyklace rozpouštědel a vakuová destilace

Odpadní vody, které jsou kontaminovány rozpouštědly, musí být nejprve vyčištěny od rozpouštědel. Efektivní způsob je odpaření rozpouštědel pod vakuem. Jedná se o vakuovou destilaci, kde se složka s nízkým bodem varu odpaří jako první a kondenzuje.

Výroba bioplynu

Stlačený plyn míchá biomasu v kalu a čistících nádržích, což zvyšuje výtěžnost bioplynu, který se pak těží jako zdroj obnovitelné energie. Vakuové technologie se používají pro míchání, kompresi a skladování plynů ve vyhnívacích nádržích.

Odsávání skládkových plynů

Při rozkládání krytých odpadů bez přívodu kyslíku vzniká skládkový plyn. Tento plyn je shromažďován ze zařízení na skládkování plynu a je kompaktní s kompresory nebo plynovými dmychadly. Získaný plyn může být použit pro vytápění, výrobu elektřiny nebo jako zkapalněný plyn.

Dmychadla se používají pro odvádění plynů na skládkách, snižují toxické emise a využívají plyn pro použití jako teplo, elektřinu nebo zkapalněný plyn.

Enviromentální výzkum

Přenosné kompresory umožnují výzkumníkům v oblasti životního prostředí studovat změnu klimatu, sbírat vzorky ledových jader a vyrábět obnovitelnou energii.